Αποσπάσματα από την ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΤΑ

 

Η σχέσεις μου με τον κλήρον και γενικώς τους λέβητας δεν ήσαν αγαθαί; (Κόστας προς Μποστ. 4.10.1963)

 

Αποθήκη οπλοπολυβόλα Στεν βρίσκεται στο σπίτι του παρακρατικού Λ. Παξινόπουλου:

Κόστας προς Μποστ., 6.10.1963

Πολύς θόρυβος όμως άσκοπος προεκλήθη τελεφτέως εκ της ανακαλύψεως μιας αποθήκης όπλων εφευρεθέντων εκεί, ανήκουσαι εις ένα νέον Λογγίνον Παξινόπουλον ονόματι. Επήγα την ιδίαν ημέραν και την επεσκέφθην. Πρόκειται πράγματι περί μιας αρχεολογικής συλογής όπλων και κειμηλίων, η δε μήτηρ του νεαρού και κυρία με τας Κειμηλίας, με διαβεβέοσεν ότι είναι μεγίστης αξίας. Κακώς μετεδόθη εις τον Τύπον ότι εβρέθησαν χειροβομβίδες και όπλα Στεν, τελεφτέας κατασκεβής. Το όπλον «Στεν», είναι πανάρχαιον οπλοπολυβόλον, εν χρήσει από την Ομηρικήν εποχήν, όλαι δε αι λέξεις μας, που έχουν ως ρίζαν αφτό το όπλον, όπως στενάζω, στενότης χρήματος και στενοχορούμαι, έχουν ομηρικήν την προέλευφσιν. Ιδιαιτέρως δε η λέξις Στενήμαχος, σημένει τον αρπάζοντα το Στεν και ριπτόμενον εις μίαν μάχην. Αφτή είναι η κυριολεξία του Στενήμαχος, όπος διδάσκει η αρχέα φιλοσοφία και διάφοροι επιστήμονες όπος ο Ανίβας, πραξιτέλης και άλοι σοφοί που έζων εις παλαιάς δημοκρατείας.

 

Είναι μηραίον εις την ζοήν πάντοτε να ίπτασαι (Μποστ. προς Κόστα, 7.10.1963)

 

Συγκέντρωση Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη

            Κόστας προς Μποστ., 8.10.1963

            Να σου πω ότι ήτο θρίαμβος; Θα είναι λήγων. (…) Από το στενόν σημείον –όπου έκλεισεν τα μάτια του ο Λαμπράκης- μέχρι το Πλατύ σημείον –όπου έκλεισεν το εργοστάσιον ζαχάρεως- ο κόσμος όλης της Μακεδονίας, παρηκολούθει με κατάνυξιν. Μόνον ένα επιτυχές φωτομοντάζ ημπορεί να δόση μίαν ιδέαν της κοσμοπλημηρίτιδος. (…) Καρφίτσαν οιουδήποτε χρώματος να έριπτες, δεν θα εχώρει.

 

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μαυρομιχάλης υπόσχεται άψογες εκλογές και αφοπλίζει τα ΤΕΑ

            Κόστας προς Μποστ., 8.10.1963

Οι Μαβρομιχαλαίοι, από ανέκαθεν εφημίζοντο δια ανυπότακτα και αναρχικά στοιχεία εις την Μάνην. Η φρίκη εκ της δολοφονίας του αειμνήστου Καποδίστρια, είναι ακόμη νωπή. Όχι επειδή ένας απόγονος φονέων, απεφάσισεν αψόγους εκλογάς δια να εκλείψη ο φάκελός του, πρέπει εμείς να μείνομεν με σταβρωμένας χήρας. Εάν ο Μαβρομιχάλης επιδιόκει δια της διαλήσεως χρησίμων στρατιωτικών μονάδων να κατασκεβάση την 3ην Νοεμβρίου έναν Μαβροκόστα, απατάται οικτρώς.

 

Συμβουλές καλής συμπεριφοράς

            Μποστ. προς Κόστα, 22.10.1963

            Κόστα, επειδή σε αγαπό, θέλο να σε παρακαλέσο κάτι. Όταν τελειόνης την ομιλία σου, μην κτυπάς το χέρι εις το αφτοκίνητον φονάζων «απετώ σεβασμόν διότη σας κυβερνώ μίαν οκταετίαν». Διότι με την λογικήν αφτήν, έπρεπε κε ο Ρούζβελτ προ πάσης ομιλίας του δια να τον προσέξουν εις το Κονκρέσον, να ετρύπα μίαν λαμαρίναν. Δεν είναι ορθόν να φέρεσαι τοιουτοτρόπος. Διότη οι αναρχοκουμουνισταί προθύμως θα διαδόσουν «Βούλιαξε την Ελλάδα, βουλιάζει τόα και το καπό». Πρόσεξέ τα αφτά και ας φένονται λεπτομέρειαι ασήμαντοι.

 

 

Μαθηματικοί υπολογισμοί μετά την ήττα

            Μποστ. προς Κόστα, 4.11.1963

            Όπως ασφαλώς θα έμαθες, από 50,8 που είχαμε με άνετον πλιοψηφίαν, κατήλθομεν αποτόμως εις τα 39,4. Το μυστηριόδες δε της υποθέσεως είναι, ότι εάν λάβης μολύβι και χαρτί και τοποθετήσης τον μικρότερον αριθμόν κάτωθεν του άλλου δια να κάμης την βάσανον της αφαιρέσεως, θα ίδης ως πηλίκον τον αριθμόν 11,4. Αφτό δε το «ένα, ένα, τέσσερα», είναι ο αριθμός τον οποίον εστερήσαμεν από τον λαόν και ο λαός μας τον επήρεν πίσω. Τι τα θέλεις; Δεν υπάρχουν, όπως είπες «χαρακτήρες».

 

Μήγα τους τσίμπισε ή καρφίτσα; Πώς με τόσην ταχύτητα τρικύκλου αλάζουν ιδεολογίαν; (Κόστας προς Μποστ., 5.11.1963)

 

 

 

(μπορεί να το συνεχίσω άλλη φορά….)

 

Επιστροφή στην Αληλογραφία με τον Κόστα
Επιστροφή στις Σελίδες Μποστ