Τα δυο κούτσουρα

 

          Ω, πόσας αναμνήσεις του παλαιού καιρού τρέφει το παμπάλαιον εκείνο σπιτάκι, σχεδόν ισόγειον με τα δύο κελλιά του, ένθεν και ένθεν, με τον διάδρομον του εις το μέσον, τον έχοντα ως δάπεδον το χώμα της γης, με τον σκοτεινόν του θάλαμον παράμεσα, τον θεμελιωμένον κατά το πλείστον επάνω εις ριζιμαίους βράχους, και υπεράνω της στέγης του οποίου πυργούνται τα Κοτρώνια, ο φαιός πετρόλοφος, ο ανέχων την κορυφήν υψηλά, και επιστρεφόμενος από τον ναΐσκον του Αγ. Νικολάου, του οποίου η κανδήλα φέγγει όλην την νύκτα ως παρήγορος πυρσός εις τους εισπλέοντας ναυτικούς· εις τας εσοχάς δε των βράχων φωλεύουσι χίλιαι γλαύκες και άλλα θρηνωδούντα νυκτερινά όρνια.

          Εις τα βάθη του κευθμώνος εκείνου εκοπίαζε το πάλαι ο μαστρο-Στέργιος ο Μπεκιός, πελεκών και ροκανίζων τα στραβόξυλα, την καρίναν και τα μαδέρια των λέμβων, και μαουνών, και ακατίων, όσα εσκάρωνεν είτα έξω εις το ύπαιθρον, έμπροσθεν της μικράς οικίας, εργαζόμενος ανενδότως αυτός και οι δύο μεγαλύτεροι υιοί του, ο Αλέξης και ο Γώγος.

          Εμπροσθεν της έξω θύρας ήτο κτισμένη πλατεία πεζούλα, και δίπλα εις αυτήν βράχος βαθύρριζος ανήρχετο έως το παραθυράκι της οικίας, δεξιά προς νότον, εις το κελλίον το οποίον κατείχεν η οικογένεια. Αριστερά, εις το άλλο απεριποίητον κελλίον, το υγρόν και σκοτεινόν, και εμπετασμένον με ιστούς αράχνης, και πεπληθυσμένον από βλατούδες, και σαρανταποδαρούσες και άλλα ζωύφια, εστεγάζετο η γρια-Μπεκιοΐνα, πρώην καλουμένη Μερκλίνα, η μάννα του μαστρο-Στέργιου.

          Η γραία τον περισσότερον καιρόν εκάθητο και ηλιάζετο έξω, εις την πεζούλαν, προ της θύρας, υποκάτω εις την μεγάλην μορέαν ή συκαμινιάν, την ισταμένην ακόμη προ τινων ετών επί του κορμού της, και ήτις κατέπεσε τώρα τελευταίον όπως θα ίδωμεν. Καθημένη εκράτει την ράβδον της, θλιβερά και μονότονος, και δεν έπαυε να βογγά και να στενάζει. Ω, το βογγητόν της εκείνο! Ως φαίνεται, ο Θεός την είχε σπλαγχνισθεί, και το τελευταίον εκείνο ψυχομαχητόν το άφευκτον δι' όλους (ω! φευ!) ηραιώθη, τρόπον τινά, και διενεμήθη δι' αυτήν εις διάστημα δέκα χρόνων και πλέον, κρίμασιν οις οίδε Κύριος!

          Ω! το βογγητόν εκείνο της γραίας ήρχιζεν ή μάλλον ανεγεννάτο διαρκώς ανά πάσαν πρωίαν, κι έπαυεν, ή μάλλον δεν έπαυε, προς όρθον βαθύν! Αλλά δεν είχε πάντοτε την αυτήν έντασιν.

          Συνήθως, καθώς εκάθητο η γραία να λιάζεται επί της πεζούλας, ή να σκιάζεται υπό την μορέαν, κατά την ώραν του έτους, το βογγητόν της τούτο επετείνετο άμα έβλεπε διαβάτην άνδρα ή γυναίκα, οικείον ή ξένον, από πενήντα βημάτων, να πλησιάζει. Τότε ο γογγυσμός της προσελάμβανε σφοδρότητα τριπλασίαν και πυκνότητα. Και αν, μετά τον χαιρετισμόν, ο παροδίτης είχε περιέργειαν να σταθεί δια να ερωτήσει την γραίαν ή όταν συνηθέστερον αυτή του απέτεινε τον λόγον, καν ήτο γνώριμος καν ξένος, τότε η γερόντισσα ήρχιζε να εκτραγωδεί τα καθ' εαυτήν.

          -Ξενάκ' είσαι, γυιόκα μ'; ηρώτα αν έβλεπε τινά νεώτερον, έστω κι εντόπιον, τον οποίον δυσκόλως ανεγνώριζε. Αχ! δεν ξέρεις τι τραβώ.

          -Τι έχεις, μαννού[1]; ηρώτα ο διαβάτης.

          -Τι να' χω, παιδί μου; Να, κανείς δεν μου φταίει. Αυτό το κουνέτο, η νύφη μου...

          Συνήθως η Μερκλίνα έλεγεν ότι όλος ο κόσμος τής πταίει· πρώτον, ο υιός της, η νύφη της, τ' αγγόνια της, είτα οι ανεψιάδες, οι γνώριμοι, οι γειτόνισσες, κτλ. Αλλά πάλιν εύρισκεν ελαφρυντικάς περιστάσεις δι' όλους τους άλλους, και μόνον κατά της νύμφης της εξέφερε την καταδίκην ανέκλητον.

          -Κείνος ο προκομμένος, ο γυιός μου... τα παιδιά του... δεν βαστάει η ψυχή μου να τους βλαστημήσω...

          Είναι αληθές ότι τους εβλασφήμει, και συχνά μάλιστα, αλλά τώρα εφιλοτιμείτο να φανεί ευπρόσωπος προς τον διαβάτην.

          -Κείνο το γυφτοκόνισμα, το κουνέτο, το ξόγανο... κείνο το ανείδεο, το ξωθικό, παιδάκι μου... τον έκαμε το γυιό μου μπε κί ο... Ακουσ' εμένα που σ' λέω... τον έκαμε μπε κί ο!

          Με το να επαναλέγει επιμόνως τούτο η γραία Μερκλίνα, παρείχεν εις πολλούς την υπόνοιαν ότι και αυτή πολύ καλά εγνώριζε, πως μερικαί γυναίκες ήξευραν να κάμνουν τους άνδρας των μπε κί ο (δηλ. αρνάκια και προβατάκια). Και πάλιν ανθρωπινώτεραι ήσαν, εν συγκρίσει προς την μυθολογούμενην Κίρκην!

          Επειδή όμως με το πολυέλεγεν αυτό το πράγμα η γερόντισσα, κατήντησε με τον καιρόν ν' αλλάξει ο κόσμος τ' όνομα του υιού της, και να ονομάση εκείνον ο «μαστρο-Μπεκιός», και αυτήν η «γρια-Μπεκιοΐνα».

          Το βέβαιον είναι ότι δεν εκαλοπερνούσε και τόσον πολύ η δύστηνος γραία, μέσα εις εκείνο το φατνωμένον σπήλαιον, το συχναζόμενον από νυκτερίδας και γεμάτον από βλατούδες και κανθαρίδας και αράχνας. Αλλά και καλύτερα εάν τυχόν επερνούσε, φρονώ ότι ποτέ δεν θα ήτο ευχαριστημένη. Ητον από εκείνους τους ανθρώπους και μάλιστα απ' εκείνας τας γυναίκας, αι οποίαι ποτέ δεν ευχαριστούνται.

          Εις τούτο τείνει και τοιούτο περίπου είναι το πρώτον αίσθημα, η πρώτη έννοια του κακού, το οποίον έσπειρεν ο διάβολος λίαν πρωίμως εις τον κόσμον. Και ιδού διότι ηρώτα ο γεωργός εκείνος της Παραβολής: «Κύριε, ουχί καλόν σπέρμα έσπειρας; πόθεν ουν έχει ζιζάνια;»

          Δια τους άνδρας, τούτο το αίσθημα καλείται, εις τας ημέρας μας, με ξενικόν όνομα, «μιζέρια»· διά τας γυναίκας, και πρώην και νυν, προσλαμβάνει τραγικωτέρας διαστάσεις, και ονομάζεται «στριγλιά». Ω! πόσας τω όντι είδα τοιαύτας γυναίκας εις την ζωήν μου!

          Καν τε ευτέλειαν και σκαιότητα, καν τε απαισιότητα και ταλαιπωρίαν, όπως αν το ονομάσει τις, το αίσθημα τούτο εσπάρη εις τα στέρνα της ανθρωπότητος, ευθύς μετά την πρώτην μερικήν ανασκόπησιν, και τας δευτέρας πανσόφους φροντίδας, δι' ων ετελειοποίησεν ο Δημιουργός πάντα όσα εποίησε.

          Διότι το πρώτον, επί ενός εκάστου των έργων του, έρριψεν αλάνθαστον το βλέμμα, «και είδεν ο Θεός ότι καλόν», είτα τελευταίον, εφ' όλων ομού των έργων του· «και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε, και ήσαν καλά λίαν».

          Ευθύς τότε εξήλθε θρασύς ο εχθρός, κι ετόλμησε να είπει ότι δεν είναι καλά, τα έργα του Θεού.

          Και δεν ακούομεν ακόμη πολλούς, και εις τας οδούς και εις την αγοράν και εις τα καπηλεία, σοβαρευόμενους και σπουδάζοντας, ν' αποφαίνονται ότι δεν είναι καλός ο κόσμος του Θεού, ή ότι «δεν τον εκατάφερε καλά» ο Δημιουργός τον κόσμον; Πόθεν αντλούσι τα επιχειρήματα; Που ευρίσκουσι την ύλην δια τον συλλογισμόν; Από ποίας κρίσεις, από ποίας προτάσεις συνάγουσι το συμπέρασμα; Τι άλλο είναι η κρίσις ειμή σύγκρισις; Μεταξύ δύο ή πλειοτέρων παραπλησίων όντων ή πραγμάτων συγκρίνει τις και κρίνει ποίον διαφέρει. Αλλ' υπάρχει εδώ όρος συγκρίσεως; Είδομεν ήδη άλλον κόσμον με τον οποίον να συγκρίνομεν τον παρόντα;

          Ακατάληπτον είναι, αν έκαμεν όλως αφηρημένας εννοίας ο Δημιουργός, ή πόθεν αύται εγεννήθησαν. Είναι μόνον βέβαιον ότι έπλασεν ένα ορατόν κόσμον, όπως θα έπλασσε, και ηδύνατο να πλάσει και δύναται εις τους αιώνας να πλάττει, πολλούς άλλους, και ορατούς και αοράτους. Κι' εβεβαίωσεν Αυτός ότι το έργο του είναι ωραίον, και πας λογικός άνθρωπος συνομολογεί. «Ιδού καλά λίαν», αύτη υπήρξεν η πρώτη μετά την κοσμογονίαν αφηρημένη έννοια, όπως και η πρώτη θετική ιδέα. Έπειτα θρασύνεται ο παραλογισμός και λέγει: «Δεν είναι, όχι καλός ο κόσμος.»

          Αύτη υπήρξεν η δευτέρα αφηρημένη έννοια και η πρώτη αρνητική ιδέα, και εντεύθεν εγεννήθη η κακία -ήτις ουδέν άλλο είναι η άνοια, αν δεν είναι αυτό το δηλητήριον του Όφεως· και εν κεφαλαίω, είναι ο απηλπισμένος αγών του παραλογισμού όπως αποδείξει ότι έχει δίκαιον, καταβάλλων πάσαν προσπάθειαν να κάμει τον κόσμον να φαίνεται - και να είναι πράγματι εν τη ηθική τάξει - τέρας ασχημίας!

 

 

          Παρήλθον όλα, όσα ανωτέρω ιστορήσαμεν. Μία τεσσαρακοντάς ετών - η μακρά τεσσαρακοστή του βίου - διέρρευσεν έκτοτε. Δεν υπάρχει πλέον γραία Μερκλίνα, δεν υπάρχει μαστρο-Στέργιος, δεν υπάρχει Αλέξης και Γώγος. Όλοι οι παλαιοί γείτονες απήλθον, όλοι οι νέοι εγήρασαν. Πολλοί αγέννητοι ήλθον εις το είναι. Μόνον υπάρχει ακόμη «το Ξωθικό», η νύμφη της ποτέ γραίας Μπεκιοΐνας, έχουσαν σήμερον, εν έτει 189..., ακριβώς την ηλικίαν την οποίαν είχε τότε η πενθερά της.

          Ο μαστρο-Στέργιος απέθανεν, ως ευσεβής και ειρηνικός άνθρωπος. Οι δύο υιοί του, Αλέξης και Γώγος, επήγαν κι' οι δύο αδικοθάνατοι. Ω, αι κατάραι, αι βλασφημίαι της γραίας Μερκλίνας! Η μοναχοκόρη της οικογενείας, το Σειραϊνώ, είχε νυμφευθεί εις τα 186... Ω, όλη η γειτονιά είχεν ευφρανθεί τότε, είχε χορεύσει νύκτας πολλάς εις το επάνω σπίτι, ευρισκόμενον υψηλότερα από τον χθαμαλόν οικίσκον, τον οποίον της είχον δώσει ως προίκα. Τα δύο αδέλφια της, ο Αλέξης κι ο Γώγος, φρόνιμοι, οικονόμοι, όπως τους είχε παιδαγωγήσει η μάννα τους, οίτινες δεν είχον διασκεδάσει ποτέ εις την ζωήν των, «το έριξαν έξω» επ'ευκαιρία του γάμου εκείνου, κι εχόρευσαν, αδεξίως και θορυβωδώς, και διεσκέδαζον επί εβδομάδας. Ησθάνοντο ότι είχον ξεφορτωθεί εν βάρος από την ράχιν των, και ότι του λοιπού θα εξήρχοντο και αυτοί εις τον κόσμον πρός θήραν νύμφης.

          Είς νεώτερος αδελφός, ο Βασίλης, είχεν αποθάνει μικρός. Είτα εγεννήθη ο πρώτος Σταύρος, όστις απέθανε και αυτός νήπιον. Τελευταίος εγεννήθη ο μικρός Σταυράκης, όστις και μόνος επέζησε.

          Η Σειραϊνώ ύστερον από ολίγα έτη εχήρευσεν. Ο ανήρ της, ναυτικός, επνίγη εις μακρινάς θάλασσας. Μόνην παρηγορίαν τής άφησε μίαν ασθενικήν ωχράν παιδίσκην. Αύτη έφθασεν εις ηλικίαν δέκα ετών, και απέθανε.

          Κατόπιν, χήρα και ητεκνωμένη η Σειραϊνώ, απεφάσισε να εισέλθει εις δεύτερον γάμον. Παιδίον δεν απέκτησε, και ο σύζυγος της απέθανε μετ' ολίγα έτη. Ολίγω ύστερον, τον ηκολούθησεν εις τον τάφον και αυτή.

          Οταν έζη ακόμα ο μαστρο-Στέργιος, προ του δευτέρου γάμου της  Σειραϊνώς, τραγική συμφορά είχεν ενσκύψει εις τον οίκον. Εκ των δύο πρώτων υιών, ο νεώτερος, ο ευφυέστερος Γώγος, όστις διέπρεπεν εις την τέχνην, και αν επέζη θα εγίνετο πρωτομάστορης, απέθανε με φρικώδη τρόπον.

          Εναυπηγείτο μία γολέτα εις τον μικρόν αρσανάν, κάτωθεν του νεκροταφείου, πέραν της δυτικής εσχατιάς του παραθαλασσίου χωρίου. Ναυπηγοί άνδρες, εξ ή επτά και ο Γώγος όγδοος, είχον φορτωθεί ένα βουβό, τεράστιον ξύλον, δια να το μεταφέρουν εκατόν βήματα, από την θίνα της θαλάσσης, έως όπισθεν της πρύμνης του σκαρωμένου σκάφους.

          Ο Γώγος ήτο βαρυήκοος ολίγον, ήτον και ζερβοχέρης. Ενώ όλοι οι άλλοι είχον υποβάλει τον δεξιόν ώμον εις το βάρος του αγριοξύλου, αυτός, από της ετέρας πλευράς, είχε βάλει τον αριστερόν. Οταν ο όπισθεν, ο τελευταίος, εφώναξεν «αλέστα», κι έρριψαν μεθ' ορμής το ξύλον κάτω εις το έδαφος, το βουβό έπεσεν επί του λαιμού του νέου και τον κατεπλάκωσεν.

          Μετά μίαν στιγμήν, έτρεξαν οι άνθρωποι ν' αποσύρουν το ξύλον. Ητον αργά. Το βουβό είχε λυώσει, σχεδόν είχε κόψει πέρα-πέρα τον λαιμόν του Γώγου.

          Καταγγελία εδόθη κατά των συνναυπηγών του θανόντος, όσοι είχον λάβει μέρος εις το φόρτωμα του βουβού. Κανείς δεν έπταιεν εκ προθέσεως, όλοι εξ απουσίας του νου. Ολοι ηθωώθησαν διά βουλεύματος. Αλλ' η μήτηρ του νέου, η Στέργαινα, ήτις είχε διαδεχθή την πενθεράν της εις την «στριγλιάν», επί καιρούς και χρόνους ηγωνίζετο να τους «ξεπατώσει» δι' αρών και βλασφημιών, τας οποίας ημέραν και νύκτα δεν έπαυε να εκτοξεύει με πικρίαν και πόνον. Και επί τέλους εφάνη ότι το κατώρθωσε. Διότι παρετηρήθη, ότι κανείς εξ όλων δεν επρόκοψε. Το δε σκάφος, αφού έπλευσε, κακώς συναπωλέσθη μετά του κυρίου του.

          Δευτέρα τραγική συμφορά ενέσκηψε σχετικώς με τον Αλέξην. Ούτος επέζησε είκοσιν έτη. Ενυμφεύθη, απέκτησε τέκνα. Μίαν εσπέραν επνίγη εντός του λιμένος, ενώ επέστρεφεν εκ θαλασσίας εκδρομής μετά τινος συγγενούς του Νταντάκη καλουμένου, την οποίαν είχαν κάμει χάριν αλιείας, και προς επίσκεψιν μακρινών τινων παραθαλασσίων αγρών παραδεδομένων εις κολλήγας, καλλιεργητάς οψίμων καρπών.

          Ο Αλέξης ήξευρε κολύμβι, ο Νταντάκης δεν ήξευρε. Ούτος εκόλλησεν εις την αναποδογυρισμένην καρίναν της βάρκας κι εγλύτωσε. Πλοιάριον διήλθεν ολίγας ώρας ύστερον, και τον εψάρευσεν εκείθεν. Ο Αλέξης επέταξε τα φορέματα του, ανεπιστεύθη εις το κύμα, επέπλευσεν επί τινα ώραν, επελαγώθη και επνίγη.

          Τότε η Στέργαινα ήρχισε να καταράται και να καταναθεματίζει τον Νταντάκην, όστις, κατ' αυτήν, είχε πνίξει τον υιόν της. Αλλ' ο άνθρωπος ήτο τόσον ανίκανος διά να πνίξει τινά, όσον και διά να τον σώσει. Και ο ίδιος ηπόρει πως είχε σωθεί, και ήτο δι' αυτόν ως θαύμα.

          Η δυστυχής Στέργαινα εγήρασε με πολλήν πικρίαν. Από χολοσκασμόν εις χολοσκασμόν (μία εκ των λέξεων των εξόχως χαρακτηριστικών και γυναικείων) κατήντησεν η χολή της, ανερχομένη διαρκώς προς τον ουρανίσκον της, να της φαρμακώσει το στόμα και την γλώσσαν. Δεν ήξευρε να καταπίνει το πικρόν τούτο ρευστόν, ως αληθές ιαματικόν φάρμακον, δι' ου αποκτά τις την χριστιανικήν υπομονήν, είτα δε την μακαρίαν πραότητα και γαλήνην.

          Ο Σταυράκης, ο μικρός υιός της, ενυμφεύθη χρόνους ύστερον, μεθ' όλα τα τραγικά συμβάντα. Ούτος εκατοίκει εις την προικώαν οικίαν του, η δε γραία ολομόναχη και έρημη, εσυμμαζεύετο εις τον παλαιόν εκείνον χθαμαλόν οικίσκον. Δεν υπήρχον πλέον αλογάκια της Παναγιάς, ούτε εις το έν ούτε εις το άλλο κελλίον, αλλά μόνον βλατούδες και σαρανταποδαρούσες.

          Είχε κληρονομήσει, από την πενθεράν της, και τον ίσκιον της μορέας και το κάθισμα της πεζούλας. Μόνον την ράβδον της δεν τής είχεν αφήσει η γραία ως ενθύμιον. Όσον διά το πολυχρόνιον βογγητόν, εις το οποίον είχεν αραιωθεί το λοίσθιον ψυχομάχημά της, τούτο διά την νύμφην της είχε μεταβληθή εις άσθμα.

          Εκάθητο «χρόνο-χρονικής» η γραία Στέργαινα, και ημέραν και νύκτα, επί της πεζούλας, θλιβερώς ασθμαίνουσα, και είχεν ώχραν εις την όψιν, κι εφαίνετο πότε σπληνική, και πότε ικτερική εις τον διαβάτην. Αλλά ταύτα τα δύο παθήματα τα επολέμησεν η ιδία με τα «ψευτογιατρικά» που ήξευρε και μόνον τής απέμεινε το άσθμα, το χρόνιον ψυχορράγημα. Νεαρός διδάκτωρ της ιατρικής, άμα την είδε, σπεύσας να εφαρμόσει αθρόως και συνοπτικώς επάνω εις αυτήν την ταλαίπωρον όλα όσα είχε μάθει, δεν εδίστασε να της είπει χωρίς να την λυπηθεί: «Μετά τρεις μήνας θ' αποθάνεις». Η γραία δεν εψήφισε παντάπασιν ούτε εφάνη να ησθάνθη την ελαχίστην συγκίνησιν, από την πρόρρησιν του νεαρού Ασκληπιάδου· μόνον επέζησεν οκτώ έτη έκτοτε, ως να ήθελε να τον διαψεύσει.

          Πολλάκις έδιδεν αφορμήν εις τους διαβάτας να σταματώσι, καθώς η μακαρίτισσα η πενθερά της· τους διηγείτο τότε τα «πάθια της», τους καημούς, τα βάσανα τής· συνήθως τα είχε με την νύμφην της και με τον υιόν της· πικροί στεναγμοί, αραί, βλασφημίαι δεν έλειπον από το στόμα της.

          -Αχ! σαν την επήρε, που να παρθεί!... και τι λιμπίστηκε;... μιάν αστάνευτη, μιά αναφάνταλη, μιάν απασσάλωτη!... και συλλογίστηκε ποια εκοιλοπονούσε, ποια τον εβύζαινε, ποια τον ανέθρεψε;... Δεν άπλωσε, πλιό, το ξερό της, που να την ξαπλώσουνε, να θυμηθεί την πεθερά της ένα τι. Δε μο ’στειλε τοσοδά, παιδάκι μ'(έκαμνε σημείον με τον όνυχα του αντίχειρος επί της άκρας σχεδόν του λιχανού δακτύλου). Μιά φαγού, πλιό, παιδάκι μ', μιά κακογούλω, μιά αναχόρταγη!...

          -Και ο γυιός σου; ηρώτα ο διαβάτης, θέλων να δείξη το ενδιαφέρον του, και άμα ελπίζων να την εύρει μαλακωτέραν ως προς το ίδιον τέκνον της.

          Τότε εκείνη ήρχιζε ν' απαντά διά διστίχων. Πρέπει να εγνώριζε τοιαύτα ως χίλια από στήθους, και όσα περιέχει, και όσα δεν περιέχει η δημοτική ανθολογία.

 

Τι κάθεσαι μαυρόημερο όλο και μοναχό σου;

γιατί δεν αγαπάς και συ, να ιδείς το ριζικό σου;

 

Τούτο έλεγε δια την ιδίαν ερήμωσιν και μοναξίαν της. Είτα επέφερεν άλλα, εννοούσα εν μέρει τον υιόν της, και προ πάντων την νύμφη της.

 

Το κρίμα μου να σου γενεί λιθάρι να σκοντάψεις,

τότες να θυμηθείς κι εμέ να βαριαναστενάξεις

 

Και πάλιν:

 

Το κρίμα μου να τυλιχθεί σαν φίδι στο λαιμό της,

να το πιστέψ' η άπιστη, πως έφτασ' ο καημός της.

 

          Και τέλος βαρυγνωμούσα και κατά τρίτων αδιαφόρων, τους οποίους εφαντάζετο ως εχθρούς, και κατά του κόσμου εν γένει, κατηράτο λέγουσα:

 

Αναστενάζω και πετά αίμ' από την καρδιά μου,

φίδια να φαν το στόμα τους, πο' χουν με τ' όνομα μου.

 

          Συνήθως δεν κατηράτο τον υιόν της, μόνον τον εκακολόγει, έρριπτε δε όλα τα άδικα εις την νύμφην της. Αύτη απέθανεν εις τον δεύτερον τοκετόν, εξ επιλοχείου πυρετού, η δε γραία επέζη ακόμη. Εκάθητο διαρκώς υπό την γηραιάν μορέαν, και ποτέ δεν έπαυε να παραπονείται και να στενάζει.

          Τέλος έν δειλινόν, το παμπάλαιον δένδρον, προ πολλού σεσηπός και με μεγάλην κουφάλαν εις τον λαιμόν, κατόπιν πολλών και σφοδράν ανέμων, οίτινες είχον φυσήσει κατά τας προλαβούσας νύκτας, κατέπεσε μετά φοβερού τριγμού και κρότου. Προ μιάς στιγμής είχε διέλθει υπό την σκιάν του νεαρά γυνή, κρατούσα εις τους βραχίονας εντός αγγείων δύο ζυμωμένους άρτους, τους οποίους μετέφερεν εις τον γειτονικόν φούρνον.

          Είχε σταθεί προς το ύψωμα, εις την ρίζαν της μορέας, και είχε κύψει δια να διορθώσει και να κρατήσει τα δύο ψωμία. Μόλις αύτη ανεσηκώθη, επροχώρησε τρία βήματα και το δένδρον κατέπεσεν. Εάν ηργοπόρει εν δευτερόλεπτον ακόμα, ο εις των κλώνων, πελώριος, θα έπιπτεν επάνω της και θα την κατασυνέτριβεν.

          Η γυνή στραφείσα κατετρόμαξε, και παρ' ολίγον το φορτίον της έπιπτεν από τας χείρας, είτα ανέτεινε τα όμματα προς δοξολογίαν εις τον ουρανόν. Ακολούθως διηγήθη το όνειρον το οποίον είχεν ιδεί την νύκτα εκείνην: της εφάνη ότι άγνωστος εχθρός, μαύρος Σκυλάραπας την εκυνήγει με γυμνόν ξίφος· αυτή δε τρέχουσα περίτρομος, έξω πνοής, μόλις εσώθη ευρούσα παρ' ελπίδα μίαν θύραν ανοικτήν, ήτις και εκλείσθη αυτόματος μετά κρότου όπισθεν της...

          Η γραία Στέργαινα συνέβη να πέση κλινήρης, κατ' εκείνον τον καιρόν, και δεν εξήρχετο την ημέραν από την φωλεάν της. Αύτη είχε καλέσει μιά των ημερών ένα ιερέα, όχι κανένα εκ των δύο γειτόνων και γνωστών της εφημερίων, αλλ' ένα από άλλην ενορίαν, και του έδωκε το σαρανταλείτουργόν της προκαταβολικώς (επειδή ήτο γνωστόν ότι πάντοτε είχε κομπόδεμα), λέγουσα ότι δεν είχε πλέον κανένα ν' αφήσει όπισθεν της, όστις να της κάμει τα κόλλυβα και τα ψυχικά της.

          Επί πολλάς νύκτας ύστερον, οι γείτονες έβλεπον, έμπροσθεν του παλαιού θλιβερού οικίσκου επί της πεζούλας ή πλησίον αυτής, πότε εις το φως της σελήνης, πότε εις την αστροφεγγιάν, δύο μαύρα κούτσουρα να ίστανται, ή μάλλον να κείνται ακίνητα πλησίον αλλήλων.

          Ήσαν ταύτα το κολοβωμένον σαπρόν στέλεχος της γηραιάς μορέας, και το κατηρειπωμένον σαπρόν στέλεχος της γραίας Στέργαινας.

          Το ανθρώπινον κούτσουρον απήλθεν τώρα προ ολίγων χρόνων, και δεν φαίνεται πλέον· το δένδρινον είν' εκεί ακόμη...

 

(1904)

 

 

Από την κριτική έκδοση του Ν.Δ.Τριανταφυλλόπουλου με κάποιον επιπλέον εκσυγχρονισμό της ορθογραφίας (υποτακτική, μονοτονικό).

 

 

Επιστροφή στα ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΖΙ

Αρχική σελίδα KEIMENA

 

 

 

 

 [1] Μαννού και Μαννιά = μεγάλη μάννα, Grand mère, μάμμη· σημαίνει ό,τι το κυρούλα, βαβά, νόννα, νενέ, γιαγιά κτλ. (Σημείωση του Παπαδιαμάντη)